מעודכן לאפריל 2023

תקנון מועדון לקוחות "The North Face"

כללי

  1. חברת וי.אפ. ישראל (אפארל) בע”מ (להלן: “החברה“) מפיצה בישראל את מוצרי המותג “The North Face” (“המותג“), בין היתר בחנויות המותג (להלן: “החנויות“) ובאתר האינטרנט של המותג בכתובת www.thenorthface.co.il  (“האתר“), וכן מנהלת את “מועדון לקוחות The North Face (להלן: “המועדון“), עבור לקוחות החברה שהצטרפו למועדון (להלן: “חברי המועדון“), והכול בתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
 • כל חבר מועדון, בהצטרפותו למועדון, מאשר את הסכמתו להוראות תקנון זה, מסכים להיות כפוף להן ביחסיו עם החברה ומתחייב למלא אחריהן. התקנון יהיה זמין לעיון, בתיאום מראש, במשרדי החברה, וכן באתר המותג בכתובת 

www.thenorthface.co.il

 • תקנון זה מכיל ומבטא את מלוא ההסכמות בנוגע לחברות במועדון. אין להסיק ממה שנאמר ו/או שלא נאמר בתקנון באופן אשר יחייב את החברה ו/או המועדון בכל נושא ו/או מישור התקשרות אחר.
 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

הליך ההצטרפות למועדון

 • בקשה להצטרף כחבר במועדון תיעשה באחת מאלה: (א) מול נציגי השירות בחנויות, באמצעות חתימת הלקוח על גבי טופס דיגיטלי שישלח לטלפון הנייד של הלקוח, או (ב) באמצעות מילוי טופס הצטרפות באתר המותג בכתובת www.thenorthface.co.il 
 • בעת הצטרפות למועדון יציין הלקוח על גבי טופס ההצטרפות את (א) דרכי ההתקשרות עימו, אשר  יכללו לפחות אחד מאלה: כתובת דואר אלקטרוני פעילה; מספר טלפון פעיל (לקבלת הודעות SMS); כתובת מגורים (לצרכי קבלת דואר); (ב) יצוין תאריך הלידה של חבר המועדון, ו- (ג) פרטים נוספים כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת. 
 • במקרה של מילוי טופס בכתב יד, באחריות הלקוח לוודא כי המידע שמסר הינו בכתב ברור וקריא.
 • לקוח אשר מילא טופס הצטרפות מאשר ומצהיר כלפי החברה כי כל המידע שמסר הינו נכון, מלא ומדויק, וכי יעדכן את החברה בכל שינוי של הפרטים שמסר.
 • לאחר החתימה על טופס ההצטרפות, ובכפוף לכך שהטופס ימולא כנדרש ובמלואו, המועמד יצטרף כחבר למועדון. החברות במועדון הינה אישית ואיננה ניתנת למכירה או להעברה. 
 • מובהר כי החברה רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של לקוח כחבר למועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה מחויבת לנמק את סיבת הסירוב כאמור. כן תהא החברה רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון (בין היתר, בשל אחד מאלו: גניבה, רמאות, הונאה ו/או ביצוע רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו, לרבות שיקים שלא כובדו).

תקופת חברות; דמי חבר

 1. החברות במועדון הינה למשך 24 חודשים ממועד ההצטרפות. בתום התקופה הנ”ל, רשאי הלקוח לחדש את חברותו לתקופה נוספת ללא עלות.
 2. נכון למועד זה, החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום. 
 3. כל חבר מועדון יקבל מספר מזהה של המועדון לצורך הזדהות. ההזדהות תיעשה בכפוף להצגת תעודת זהות של חבר המועדון. 


הטבות לחברי המועדון

צבירת נקודות:

בעת ביצוע רכישה יזקפו לזכותו של חבר המועדון נקודות בהן ניתן להשתמש בעת ביצוע הרכישה הבאה, הכל בתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: “הנקודות“). מספר הנקודות שייזקפו לזכותו של חבר בעת קניה של המוצרים  בחנויות יהיה בשיעור של 5 נקודות לכל 100 ₪ (5% צבירה מערך הקניה), בגין אירוע קניה אחד. אולם לא ייזקפו נקודות בגין רכישה שבוצעה בנקודות. נקודות אשר נצברו בחנויות הרשת לא ניתן לממש בחנויות העודפים. 

יובהר כי “הרכישה הבאה“, משמעה: רכישה המתבצעת לפחות יום עסקים אחד (1) לאחר הרכישה בה נצברו הנקודות כאמור.

 • חבר המועדון יהיה רשאי לנצל את הנקודות שנצברו לזכותו כאמצעי תשלום לרכישת מוצרים בחנויות לפי היחס של 1 נקודה = 1 ₪  ולשלם עבור מוצרי הרשת בנקודות, כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו. יובהר כי תשלום עבור מוצר בנקודות מותנה בקיום מינימום של 20 נקודות.
 • על חבר המועדון מוטלת האחריות לבצע מעקב ולהודיע במעמד הרכישה, ולפני ביצוע תשלום, כי עומדות לזכותו נקודות בשיעור מסוים. במקרה שחבר המועדון לא הבהיר מפורשות את רצונו לפדות את הנקודות טרם ביצוע התשלום – תהא החברה רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • כמו כן, על צבירות הנקודות יחולו ההוראות הבאות:
 • הזכות לצבור נקודות תהיה בעבור רכישה שהתמורה בגינה שולמה במלואה. מובהר כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום אותו שילם בפועל חבר המועדון. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא, בגין אותה עסקה.
 • רכישה שבוצעה בנקודות לא תזכה בנקודות.
   1. לא ניתן לפדות או להמיר נקודות למזומן.
 • בכל מקרה שהפירעון המלא של עסקה, בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי, יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס המועדון, לא יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון.
 • צבירת נקודות היא אישית לכל חבר מועדון. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר מועדון אחר או לאיחוד וצבירה משותפת בין כמה חברי מועדון. צבירת הנקודות תהא אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף. צבירה או מימוש הנקודות מותנית בזיהוי חבר המועדון ובהצגת תעודה מזהה.
 • ביטול העסקה בגינה ניתנו הנקודות יביא לגריעת הנקודות אשר נצברו בגין אותה עסקה. החברה תהא רשאית לדרוש את תשלום ההפרש לפי שיקול דעתה הבלעדי. להסרת הספק, לא יינתן החזר כספי בגין עסקה שבוטלה שבוצעה בנקודות.
 • הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה/פריקה ו/או את אופן חישוב הצבירה/פריקה, ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל והכל בכפוף הוראות הדין.
 • החברה רשאית על פי שיקולה הבלעדי לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח.

נקודות שנצברו לחבר מועדון אשר פג תוקף חברותו אך טרם פג תוקפן כאמור בסעיף זה לעיל (דהיינו טרם חלפו שלושה חודשים מתום תוקף הכרטיס), ניתן יהיה לממשן אך ורק בכפוף לחידוש תוקף החברות על ידי החבר בהתאם לתנאי המועדון ותקנון זה.

 • הטבת יום הולדת – חברי המועדון יהיו זכאים לקבל ביום הולדתם מתנת יום הולדת משתנה אחת לשנה. יובהר כי תאריך יום ההולדת המחייב הוא התאריך אשר צוין בטופס ההצטרפות למועדון (ולא תישמע נגד החברה כל טענה בעניין זה שנובעת בשל רישום שגוי או היעדר רישום של תאריך יום ההולדת על ידי הלקוח). הטבה זו תהיה תקפה למשך חודש יום ההולדת בלבד, החל מתחילת אותו החודש ועד לסופו של אותו חודש קלנדארי. סוג ההטבה כאמור ואופן מתן ההטבה, ייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מובהר כי אלא אם צוין אחרת מפורשות על ידי החברה, ההטבה כאמור תחול רק על מוצרים הנמכרים במחיר מלא ולא במבצע או הנחה אחרת. לא יינתן כפל הנחות.

 • מתנת הצטרפות – במעמד ההצטרפות יהא זכאי חבר המועדון להנחה חד פעמית של 5% מערך הקניה.
 • מלבד האמור לעיל, ומבלי שהדבר יחייב את החברה באופן כזה או אחר, החברה תהא רשאית להעניק לחברי המועדון הטבות נוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת.
 • החברה רשאית לפרסם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעי תקשורת שונים, לרבות ברשתות חברתיות, בהודעות דואר אלקטרוני והודעות SMS, פרסומים שונים לגבי הטבות ו/או מידע לחברי המועדון, לרבות: הודעות על כניסות של קולקציות חדשות לחנויות; קידומי מכירות; אירועי מכירה מיוחדים; סרטונים ותכנים מקצועיים; מידע על אירועי המועדון; ועוד. 

הסכמה להיכלל בדיוור ישיר ומאגרי מידע

 • חבר המועדון מסכים, בהצטרפותו למועדון, לקבל מהחברה או מי מטעמה חומר שיווקי לרבות מידע על מוצרים, מבצעי מכירות, אירועים, פרסומים, וכל עניין אחר הקשור בעסקי החברה ו/או בפעילות המועדון, ובכלל זה הודעות פרסומת למוצרי המותג ולמוצרי מותגים אחרים המשווקים על ידי החברה, משלוח דבר פרסומת כמפורט בסעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ו/או דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולפי תדירות שתקבע על ידה. 
 • ידוע לחבר המועדון כי פרסומים שיווקיים כאמור לעיל יופצו לחברי המועדון בערוצי תקשורות שונים, לפי שיקול דעת החברה, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS) ו/או אפליקציות מסרים מיידיים ו/או רשתות חברתיות ו/או ערוצים נוספים, הסכמה זו תהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות של החברה.
 • כל הפרטים שיימסרו על ידי חברי המועדון לחברה במסגרתם חברותם במועדון ייאגרו במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה, וייחשבו כקניינה של החברה. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מאשר לחברה לאגור מידע כאמור וכן להשתמש בו למטרות מסחריות ו/או להעבירו, ככל שיידרש, בין חברות שונות בקבוצת VF.
 • ככל שחבר המועדון נרשם באמצעות כתובת דואר אלקטרוני המשותפת למספר משתמשים, אזי בעצם הסכמתו לקבלת הודעות שיווקיות מהחברה בדואר אלקטרוני, חבר המועדון מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לו הסכמתם של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ”ל.
 • החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים ומידע שיתקבלו על ידה מאת חברי המועדון לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב), לרבות במטרה לשפר את פעילות החברה והשירותים אותם היא מציעה.
 • חבר מועדון המעוניין להסיר את שמו מרשימת התפוצה וממאגר המידע לשם קבלת הודעות כאמור יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה, ללא תשלום. הפניה כאמור תיעשה בדואר למשרדי החברה בכתובת: העמל 14 ראש העין או בדואר אלקטרוני לכתובת: Maayan_katz@vfc.com  או בהודעת SMS למספר 050-2242729

דרכי ההתקשרות בין החברה וחברי המועדון

 • הודעות ועדכונים לחברי המועדון מאת החברה, לרבות בנוגע למבצעים והטבות לחברי המועדון, ייעשו על ידי החברה באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכפוף להוראות כל דין.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום גלוי לעין בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של המותג ו/או ברשתות חברתיות ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון באמצעי הקשר שמסר חבר המועדון בעת הצטרפותו למועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS, והכל לפי בחירת החברה, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור, והכול בכפוף להוראות כל דין.
 • למען הסר ספק החברה פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי החברה או כל גורם מטעם החברה באשר לאי קבלת פרסום כלשהוא.
 1. על אף האמור, הודעות ועדכונים לחברי המועדון בקשר לצמצום בהטבות או בזכויות הניתנות לחברי המועדון במסגרת המועדון, בערכן, באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן ו/או בקשר לסיום תוקף המועדון, יימסרו בהתאם להוראות סעיפים ‏35 עד ‏38 להלן, ובהתאם להוראות כל דין.
התחייבויות חבר המועדון

 • חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את החברה על כל שינוי בכתובתו וביתר פרטיו כפי שמסר בעת הצטרפותו למועדון, על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 • מובהר כי החברה זכאית לבטל את חברותו של חבר מועדון שאין לגביו ברישומי החברה את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההצטרפות, ובנוסף, לבטל את הנקודות שנצברו לאותו חבר מועדון, ללא אפשרות לממשן.
 • חבר המועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • במקרה שחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, תהא לחברה הזכות לדרוש כי חבר המועדון ישיב  את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן. הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

עריכת שינויים בתקנון וביטול המועדון

 1. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות המועדון או לשנות את תנאיו, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שבמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכול בכפוף להוראות כל דין:
  1. הודעה על סיום פעילות המועדון: החברה תשלח לחברי המועדון הודעה על מועד סיום פעילות המועדון בין שמונה לתשעה חודשים לפני מועד סיום פעילות המועדון (או תקופה קצרה יותר אם מותר על פי דין). בהודעה כאמור תציין החברה את זכאותו של חבר המועדון לממש את הנקודות שצבר בתקופה שתחילתה החל ממועד משלוח ההודעה כאמור ועד למועד סיום המועדון.
  2. הודעה על שינוי בתקנון המועדון:
 1. במקרה של שינוי בתנאי מנגנון הנקודות המתואר בסעיפים ‏12 עד ‏15 (לרבות סעיפי משנה) לעיל: החברה תשלח לחברי המועדון הודעה על פרטי השינוי בין שמונה לתשעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי בתקנון לתוקף. 
 2. במקרה של כל שינוי אחר בתקנון: החברה תשלח לחברי המועדון הודעה על פרטי השינוי לפחות בין שלושה לארבעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי בתקנון לתוקף.

לעניין זה, “שינוי” משמעותו – צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות לחבר המועדון במסגרת המועדון, בערכן, באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן.

 1. הודעה כאמור בסעיפים ‏35.1 או ‏35.2 לעיל תימסר לחברי המועדון באחת הדרכים ליצירת קשר שמסר חבר המועדון לחברה בעת ההצטרפות למועדון, כאמור בסעיף ‏6 לעיל, או שמסר חבר המועדון במועד מאוחר יותר.
 2. במקרה של סיום פעילות המועדון או שינוי תנאיו, כאמור לעיל, חברי מועדון שברצונם לממש את ההטבות ו/או הנקודות המגיעות להם, בהתאם לתקנון זה, יהיו רשאים לממש את ההטבות כאמור (בהתאם להוראות התקנון לגבי אופן מימוש ההטבות), בתקופה שתחילתה החל ממועד משלוח ההודעה הרלוונטית על השינוי או סיום הפעילות, ועד למועד כניסת השינוי לתקנון לתוקף או עד למועד סיום המועדון, לפי העניין.
 3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לבטל חברות של חבר מועדון, במידה ועשה שימוש שלא כדין במועדון ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק, ולרבות במקרה של גניבה, רמאות, הונאה וכיו”ב ו/או ביצוע רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו).

תנאים כלליים

 1. החברה, עובדיה, מנהליה, בעליה מניותיה, וכל הבא מטעמה, לא ישאו באחריות לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר, נזק עקיף או תוצאתי, או נזק כתוצאה מתביעת צד ג’, שייגרם ו/או עלול להיגרם לחבר המועדון, בכל הנוגע לתקנון זה, לחברות במועדון, למשלוח הודעות המועדון, לצבירת ו/או מימוש נקודות במסגרת המועדון ו/או בכל עניין אחר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, למועדון או לחברה, אלא אם מדובר בנזק ממוני ישיר שנגרם כתוצאה מזדון ו/או רשלנות רבתי ובכפוף לכל דין.
 2. בכל מקרה אחריות החברה או מי מטעמה כלפי הלקוח, בכל עניין הנוגע למועדון תהא מוגבלת לסכום הרכישות שביצע חבר המועדון בחנויות המותג בשנה שקדמה לאירוע נשוא התביעה.
 3. החברה רשאית לפי שיקול דעתה לאפשר גם ללקוחות שאינם חברי מועדון להשתתף במבצעים שיהיו מעת לעת.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 5. מרשמי החברה יהוו ראיה מכרעת וסופית ביחס לרישום יתרת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו, וכן ביחס לכל זכות או הטבה אחרת העומדת לרשות חברי המועדון. היה ויתברר לחבר מועדון כי חלה טעות ברישום הנקודות, יציג חבר המועדון, ביוזמתו, קבלות המוכיחות את הרכישות בגינן נצברו הנקודות, וכן כל אסמכתא נוספת שתידרש החברה, ולאחר המצאת כל המסמכים כאמור לשביעות רצון החברה, תהא החברה רשאית אך לא חייבת לשנות את רישומי נקודות הצבירה לפי הקבלות שהוצגו. 
 6. במקרה של סכסוך הנוגע לתנאי התקנון, לחברות במועדון, למימוש הטבות ו/או נקודות מכוח חברות במועדון ו/או לכל עניין אחר שהוא, שבין הלקוח ובין החברה הקשור למועדון, במישרין ו/או בעקיפין, תהא סמכות השיפוט הבלעדית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ולהם בלבד.
 7. לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.
 8. מובהר כי ככל שתנאי מתנאי תקנון זה יעמוד בניגוד או בסתירה להוראות הדין (לרבות הנחיות של רשות שלטונית מוסמכת), אזי הוראות תקנון זה תפורשנה ברוח הוראות הדין הנ”ל, ובמידת הצורך הוראות הדין הרלוונטיות לעניין תגבורנה על האמור בתקנון זה (מבלי לפגוע ביתר ההוראות האחרות).