תקנון מבצע “20% הנחה בקניית שני פריטים ומעלה” – בחנויות ובאתר The North Face

תיאור המבצע
הנחה בשיעור 20% על מגוון פריטים של המותג The North Face (“המותג”) המשתתפים במבצע (כמפורט להלן) בקניית שני פריטים ומעלה. יובהר כי ההנחה כאמור תחושב ממחירו המלא של המוצר (לפני מבצעים והנחות אחרים).
תקופת המבצע
המבצע יחל ביום 23.6.2024 ויימשך עד ליום 27.7.2024 או עד גמר המלאי (כמפורט להלן), לפי המוקדם מבניהם.
תנאי להשתתפות במבצע
ההשתתפות במבצע היא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בלבד. הצטרפות למועדון וחברות במועדון כפופה לתנאי מועדון הלקוחות הנמצא באתר האינטרנט של המותג בכתובת https://thenorthface.co.il (“האתר”).
החנויות והמוצרים המשתתפים במבצע
המבצע תקף לרכישות שיבוצעו בכל חנויות המותג (למעט חנויות עודפים) וכן באתר. המבצע תקף רק על פריטים נבחרים המשתתפים במבצע ואשר מסומנים ככאלו.
תנאים נוספים
המבצע נערך על ידי וי.אפ.ישראל (אפארל) בע”מ (“החברה”), מרחוב עמל 14, פארק תעשיות אפק, ראש העין.
המבצע כולל כפל מבצעים והנחות.
לא ניתן לרכוש במבצע ברכישה סיטונאית.
לא ניתן יהיה לקבל הנחה על מוצרים שנקנו לפני תחילת תקופת המבצע והוחזרו או הוחלפו.
מלאי מינימום לפריטים המשתתפים במבצע: 6,000 יח’.
החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להאריך, לקצר, להפסיק או לבטל את המבצע לעיל, בהודעה שתפורסם ללקוחותיה באתר, וללקוחות לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בקשר למבצע, שינויו או ביטולו.
בכל מקרה בו יפר הלקוח את הוראות תקנון זה או אם יתעורר חשש לניצול או שימוש לרעה, תהא החברה רשאית למנוע מהלקוח להשתתף במבצע, ולא תהיה ללקוח כל טענה או תביעה בעניין זה.
החלפות והחזרות של מוצרים שנרכשו במבצע ייעשו בהתאם לתנאי מדיניות החלפות והחזרות כמפורט באתר, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
השימוש בתקנון זה בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
על רכישות באתר, לרבות במסגרת המבצע כאמור, יחולו בנוסף להוראות תקנון זה גם הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.
כל מחלוקת שתתעורר בקשר עם המבצע תידון בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, ובו בלבד.